اخبار

برگردان مسیر فیبر نوری و قطع ارتباط دربخشي از شبكه ارتباطات خراسان شمالي

به اطلاع مشتركين محترم مخابرات منطقه خراسان شمالي مي رساند : با انجام عمليات بهينه سازي مسیر کابل فیبر نوری

برگردان برخي از خطوط ارتباطي درشيروان

برگردان برخي از خطوط ارتباطي درشيروان

احتمال ايجاد اختلال دربخشي از شبكه ارتباطات خراسان شمالي

به اطلاع مشتركين محترم مخابرات منطقه خراسان شمالي مي رساند : با انجام عمليات بهينه سازي تجهيزات مخابراتي

مشاهده صفحه خبر ها

نظر سنجی

آیا استفاده از سرویسهای مخابرات را به دوستان وآشنایان خود پیشنهاد میدهید؟
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی